Ár n-ábhair chartlainne

Dublin Culture Connects

Is cúis lúcháire don Chartlann Náisiúnta a bheith páirteach in Dublin’s Culture Connects, is é sin, tionscnamh de chuid Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath a bunaíodh ag tús na bliana 2016 chun Straitéis Chultúir 2016-2021 na Comhairle a chur i bhfeidhm. Trína chuid clár, cothaíonn an tionscnamh caidreamh idir pobail áitiúla agus institiúidí cultúir sna ceantair lena mbaineann, mar aon le rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí cultúir sna ceantair sin, agus é mar aidhm aige sin ná saol na ndaoine a shaibhriú agus cultúr a chur chun cinn i measc shaoránaigh uile na cathrach.

Chuir an Chartlann Náisiúnta tús lena caidreamh leis an tionscnamh seo trí pháirt a ghlacadh sa tionscadal dar teideal Out of the Box, trínar tugadh cabhair do dhaoine taighde a dhéanamh faoi stair a dteaghlaigh agus faoina gceantar áitiúil. Coimisiúnaíodh ceathrar ealaíontóirí ansin chun amharc-léiriú a thabhairt ar an taighde.

Leanadh ar aghaidh leis an gcomhoibriú sin sa bhliain 2018 trí chlár na Comharsanachta Náisiúnta (Ceantar an Oirdheiscirt), ar clár é trína ndéantar scoileanna áitiúla agus grúpaí pobail i mBaile Átha Cliath 8 a nascadh leis an gCartlann Náisiúnta. Tugtar spreagadh do mhic léinn mheánscoile agus do dhaoine scothaosta a bheith ag plé le hábhair chartlainne d’fhonn eolas a fháil faoi stair an cheantair ina gcónaíonn siad. Ba chabhair é an clár maidir le deireadh a chur le cuid den mhistéir a bhaineann le hábhair chartlainne agus maidir le tuiscint níos fearr a fháil ar an ról atá ag ábhar cartlainne i ndáil lenár bhféiniúlacht a thuiscint. Tá tuilleadh faisnéise ar fáil ar láithreán gréasáin Dublin Culture Connects ag www.dublincultureconnects.ie.

Daltaí ón CBS Sráid Synge ag féachaint ar leárscaileanna ó 19ú haois le Coimeádaí Tom Quinlan.

Card image cap

19.02.28

Doiciméid a tarrtháladh ó Oifig na dTaifead Poiblí (Éire) tar éis an dóiteáin sa bhliain 1922
Sa bhliain 2017, i gcomhar le Coimisiún Lámhscríbhinní na hÉireann, chuir an Chartlann Náisiúnta tús le suirbhéireacht ar 378 mbeart...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Doiciméid ar Bheartas Eachtrach na hÉireann
Tá doiciméid faoi Bheartas Eachtrach na hÉireann (DIFP) ina bhfoinse riachtanach phoiblí i leith staidéar a dhéanamh ar stair an...

Tionscadail chomhoibritheacha

Card image cap

19.02.06

Conflict Archive on the INternet (CAIN)
Is é atá in Conflict Archive on the INternet (CAIN) ná tionscadal de chuid an International Conflict Research Institute in...

Tionscadail chomhoibritheacha