Eolas fúinn

Comhairle Chomhairleach na Cartlainne Náisiúnta

Ról CCN

Rinneadh an Chomhairle um an gCartlann Náisiúnta a bhunú i mí Eanáir 1987 faoi Alt 20 den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986, chun comhairle a thabhairt don Aire ar a bhfuil freagracht i ndáil leis an gCartlann Náisiúnta – an tAire Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta– i bhfeidhmiú a cumhachtaí faoin Acht agus i dtaobh gach ní a bhaineann le cairteanna agus lena n-úsáid ag an bpobal.

De bhreis ar na feidhmeanna a thugtar don Chomhairle faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, féadfaidh an Chomhairle, faoi Alt 80(6) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 agus faoi Alt 92 den Acht Cuanta 1996, comhairle a thabhairt don Aire Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil agus don Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil maidir le haon nithe a dhéanann difear d’ábhair chartlanna áitiúla agus d’ábhair chartlainne a bhaineann le cuanta.

Comhaltaí CCN

Déantar comhaltaí na Comhairle um an gCartlann Náisiúnta a cheapadh ar feadh tréimhse cúig bliana. Ceapadh an Chomhairle reatha sa bhliain 2017 agus beidh sí ann go dtí an bhliain 2022. Tá mionsonraí na gcomhaltaí reatha, lena n-áirítear ainmneacha agus cúlra acadúil, ar fáil anseo.

Tá Tuarascálacha Bliantúla na Comhairle um an gCartlann Náisiúnta ar fáil lena léamh in Foilseacháin.