Athraigh téacs
 • Normal text
 • Colour Text
 • Black and white text

Ábhar nua sa chatalóg ar líne

Réamheolas


Bíonn an Chartlann Náisiúnta ag cur ábhar nua-shealbhaithe agus ábhar oidhreachta a bhíonn liostaithe ar chaighdeán cartlainne nua-aimseartha lena catalóg ar líne go leanúnach.

 

Tá na haistrithe seo leanas a fuarthas le déanaí curtha ag an gCartlann Náisiúnta lena catalóg ar líne:

 

Iúil

 

 

Tá Taifid ar Choireanna in Éirinn 1848–1893 de chuid Oifig Phríomh-Rúnaí na hÉireann liostaithe ag an gCartlann Náisiúnta le déanaí, faoin gcód tagartha CSO/ICR. San áireamh sa tsraith Taifid ar Choireanna in Éirinn tá tuairisceáin bhliantúla ar uafáis ó oifigí constáblachta áitiúla a tuairiscíodh chuig an Oifig Constáblachta, Caisleán Bhaile Átha Cliath idir 1848 agus 1893. Tá taifead ar chionta ó 1837 sna tuairisceáin is luaithe. San áireamh sna tuairisceáin tá staitisticí míosúla maidir le gach contae agus cúige, iad leagtha amach de réir an chineáil ciona. Ón mbliain 1863 ar aghaidh, cláraítear tuairiscí ar dhúnbhásuithe a tharla an bhliain roimhe, lena n-áirítear ainm an íospartaigh, ainm an té a rinne an choir, an t-údar a bhí leis agus an pionós. Ón mbliain 1869 ar aghaidh, taifeadtar coireacht ghunna nó áirítear ‘gunna a scaoileadh le duine’. Is éard atá sa chéad dá iontráil sa liosta, CSO/ICR/1 agus CSO/ICR/2, ná tuairisceáin bhliantúla chlóite d’uafáis maidir leis na blianta 1848–1878 agus 1879–1893, agus tá cóipeanna digiteacha de na doiciméid sin, maille le cur síos orthu, ar fáil le féachaint orthu.

 

Tá comhaid phionósacha príosúnach a d’éalaigh as an bpríosún, a bhásaigh sa phríosún nó a aistríodh chuig gealtlanna de chuid Bhord Ginearálta na bPríosún ó na 1880idí go dtí na 1920idí go príomha, liostaithe ag an gCartlann Náisiúnta le déanaí, faoin gcód tagartha GPB/PEN/3. Bhásaigh nó aistríodh an chuid is mó de na príosúnaigh atá liostaithe go dtí Gealtlann Dhún Droma, Contae Bhaile Átha Cliath. Tá mionsonraí faoina n-iompar sa phríosún agus faoina stair liachta sna comhaid. San áireamh sa tsraith tá roinnt comhad maidir le daoine a cuireadh sa phríosún mar thoradh ar fhoréigean faoi chúrsaí talún agus gníomhaíocht a bhain leis na Fíníní, an Fínín Hugh Mullen ina measc (GPB/PEN/3/96).

 

 

Bealtaine

 

 

Tá Comhaid Cúitimh Éirí Amach 1916 Oifig na Cóilíneachta (Éire) a bhaineann leis na blianta 1917–1925, liostaithe ag Cartlann Náisiúnta na hÉireann faoin gcomhad tagartha FIN/7. Baineann na comhaid sa tsraith bheag seo le riaradh na n-éileamh ar chúiteamh maidir le damáiste a rinneadh do mhaoin le linn Éirí Amach 1916. Le riaradh Vóta na Parlaiminte maidir le dámhachtain a rinne an Coiste um Chaillteanas Maoine (Éire), a d’éist le héilimh ar chúitimh ar dhamáiste a bhain do mhaoin le linn Éirí Amach 1916, a bhíodh Oifig na hÉireann ag plé ar dtús. I ndiaidh 1922, rinneadh Craobh na hÉireann d’Oifig na Cóilíneachta d’Oifig na hÉireann agus lean leis an obair ag riaradh deontais cúitimh. Is cosúil gur aistríodh na comhaid seo go dtí an Roinn Airgeadais i mBaile Átha Cliath timpeall 1923-1924.

 

Tá achainíocha agus meabhracháin daoránach, Roinn na nDaoránach: Oifig an Ard-Rúnaí a bhain leis na blianta 1909–1922 liostaithe ag Cartlann na hÉireann faoin gcód tagartha CSO/CD/1. Sa tsraith seo tá achainíocha nó meabhracháin dhaoránaigh a bhí ag iarraidh laghdú ar a bpianbhreith nó deireadh ar fad a chur leis an bpianseirbhís. Achainíocha iad seo a rinne príosúnaigh nó daoine thar a gceann chuig an Tiarna Leifteanant nó chuig an Ard-Rúnaí. Baineann an tsraith seo leis an tréimhse idir 1918 agus 1922 ach baineann roinnt comhad le hachainíocha roimhe sin. Áirítear sna comhaid cásanna a bhain le Cúirteanna Seisiúin agus Cúirteanna Ceathrúsheisiúin ar fud na hÉireann chomh maith le cúirteanna níos lú mar Cúirteanna Gearra, Cúirteanna Paróiste agus Cúirteanna Airm Machaire. Áirítear ar chásanna mionchionta mar gan teacht i láthair mar ghiúiré; biotáille aindleathach a bheith i seilbh; cásanna teaghlaigh lena n-áirítear faillí ar leanaí agus ionsaí ar an mbean chéile; cásanna coiriúla a bhain le goid; glacadh le hearraí goidte, ionsaí, dúnmharú agus marú naíonán. Áirítear ar chiontuithe polaitiúla cionta na mBuachaillí Bána; círéibeacha, rialacháin cuirfiú a shárú i mBéal Feirste, 1921. Tá tuairiscí lae ann freisin ar bhail daoine a bhí ar stailc ocrais ó ghobharnóirí príosún chuig cathaoirleach Bhord na bPríosún, 1922.

 

 

Márta

 

 • Ambasáid na hÉireann go Ceanada: scaoileadh 2014 de thaifid a bhaineann go príomha le 1983 (2013/39)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1989 (2010/1)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1986 (2007/1)
 • An Oifig Phrobháide, Baile Átha Cliath: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1985 (2006/1)
 • Oifig Phrobháide Cheantar Leitir Ceanainn: taifid thiomnacha a bhaineann leis an mbliain 1991(2012/6)
 • Cúirt Dúiche Mhuineacháin, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1921-1988 (2008/22)
 • Cúirt Dúiche Chluain Eois, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1920-1987 (2008/166)
 • Cúirt Dúiche Bhaile na Lorgan, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1921-1988 (2008/165)
 • Cúirt Dúiche Charraig Mhachaire Rois, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí, 1926-1988 (2008/167)
 • Cúirt Dúiche Bhéal Átha Beithe, Contae Mhuineacháin: leabhair orduithe agus leabhair miontuairiscí 1922-1988 (2008/168)
 • Teaghlach Gore as Dún Mór, Contae na Gaillimhe: doiciméid a bhaineann le, 1725-1896 (PRIV1244)
 • Teaghlach Maxwell (Barúin Farnham); Teaghlach Brabazon, Contae Chorcaí; Teaghlach Uí Bhriain Barúin Inse Uí Chuinn; Maria Crosby, Caisleán an Bhealaigh, Contae Chiarraí; Dr Samuel Horace Law as Baile Átha Cliath; RP Featherstonhaugh, réadmhaoin i gContae na hIarmhí; Teaghlach Scott as An Chraobhach, Contae an Chláir; Frances Middleton as Ráth Maonais, Baile Átha Cliath: doiciméid a bhaineann le, 1868–1920 (PRIV1246)
 • Doiciméid as Bailiúchán Wakefield i Leabharlann na Comhdhála a bhaineann le teaghlach French, Barúin de Freyne, Contae Ros Comáin; teaghlach King, Contae Phort Láirge; teaghlach Adair, Baile na Manach, Contae Átha Cliath; teaghlach Hamilton, An Gleannán Mór, Contae Chorcaí; An tUrramach John Lewis, Baile Átha Cliath; gníomhais éagsúla agus gníomhais a bhaineann le heastáit Massy Dawson i gContae Luimnigh agus i gContae Thiobraid Árann, 1635-1893 (PRIV1249)

 

I láthair na huaire tá an Chartlann Náisiúnta ag tabhairt liosta ‘T’ na dtaifead tiomnach cothrom le dáta agus á gcur ar chaighdeán reatha cartlainne. Tá an liosta á uaslódáil i gcodanna chuig an gcatalóg ar líne chun áit an chárta-innéacs Tiomnach sa seomra Léitheoireachta a thógáil. Cuimsíonn an liosta ’T’ cóipeanna agus sleachta d’uachtanna a bhfuil probháid déanta ina leith agus de riaracháin dár dátaí ó na 1500-idí go dtí na 1900-idí. Cuimsíonn sé, chomh maith sleachta as clárleabhair paróistí, nótaí ginealais agus páipéir a bhaineann le deonú probháide nó riaracháin, fiú i gcásanna nach maireann an deonú sin.  Tá gníomhas ann chomh maith a bhaineann le riarachán talamh Eaglais na hÉireann. I láthair na huaire tá athliostáil agus uaslódáil déanta ar bhreis is 6,000 iontráil, arb ionann é agus thart ar 30% den iomlán, agus cuirfear an chuid eile leis chomh luath agus a bheidh siad críochnaithe. Féach ar an liosta go dtí seo.

 

 

Eanáir

 

Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil na taifid thíos stóráilte ar an láithreán agus nach mór iad a ordú ar a laghad lá amháin roimh ré. Tá tuilleadh eolais maidir le taifid a ordú roimh chuairt a thabhairt orainn le fáil sa roghchlár Seirbhísí dár gCuairteoirí.

 

 • Roinn an Taoisigh: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/100) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig an Ard-Aighne, comhaid a bhaineann le hÁbhair (SR): taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/16) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig an Ard-Aighne, comhaid na nDréachtóirí Parlaiminte (PC): taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/17) arna n-eisiúint in 2014
 • Oifig Rúnaí an Uachtaráin: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/97) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, an Rannán Athchóirithe Dlí Choiriúil: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/98) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, an Rannán Coiriúil 1: taifid (2013/106) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Dlí agus Cirt, An Rannán Comhionannais agus Éagsúlachta: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/93) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Leasa Shóisialaigh: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/48) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, An Brainse Logainmneacha: taifid (2013/46) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, comhaid na Clárlainne Lárnaí: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/27) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, comhaid an Ard-Rúnaí: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/28) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig an Aontas Eorpach: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/29) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an nGearmáin: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/30) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an Astráil: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/32) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ard-Chonsalacht na hÉireann i Chicago: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/33) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an Rúis: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/36) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, Nua Eabhrac: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/38) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Buanionadaíocht na hÉireann chuig na Náisiúin Aontaithe, an Ghinéiv: taifid (2013/51) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an bhFrainc: taifid (2013/40) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig Stáit Aontaithe Mheiriceá: taifid a bhaineann le 1983 go príomha (2013/42) arna n-eisiúint in 2014
 • An Roinn Gnóthaí Eachtracha, Ambasáid na hÉireann chuig an nGréig: taifid (2013/43) arna n-eisiúint in 2014