Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí do Ranna Rialtais

Aisghairm taifid Roinne


Is féidir le Roinn foréileamh sealadach (nó ‘aisghairm’) a dhéanamh i ndáil le comhaid a taisceadh sa Chartlann Náisiúnta, trí éileamh i scríbhinn óna n-Oifigeach Foréilithe. Ba chóir éilimh den sórt sin a bheith i bhfoirm ríomhphoist a sheolfar chuig recalls@nationalarchives.ie.

 

Ní mór taifid a aisghaireann Roinn ar bhonn sealadach a sheoladh ar ais chuig an gCartlann Náisiúnta tráth nach déanaí ná sé mhí tar éis an fhoréilithe, mura gcuirtear síneadh leis an tréimhse foréilithe, ar éileamh ón Oifigeach Foréilithe, go ceann tréimhse bhreise. Deonófar aon síneadh den sórt sin faoi rogha Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta nó oifigeach ón gCartlann Náisiúnta atá ainmnithe ag an Stiúrthóir chun na críche sin. Is féidir cairteanna a thugtar ar ais don Chartlann Náisiúnta faoin bhforáil sin a aisghairm arís ag tráth níos déanaí.

 

Ní féidir le Roinn ach a cuid comhaid féin agus sin amháin a aisghairm (agus comhaid Roinne a bhí ann rompu nó cuid de) agus féidir comhaid ó aon Roinn eile a aisghairm. Mar shampla, ní féidir leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha comhaid a bhí cruthaithe i dtosach ag Roinn an Taoisigh, a aisghairm. Is féidir leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta comhaid a bhí cruthaithe i dtosach ag an Roinn Saothair nó ag an Roinn Tionscal agus Tráchtála a aisghairm, áfach.

 

 

Oifigigh Foréilithe a Cheapadh:

Ní mór gurb é Ard-Rúnaí na Roinne cuí a cheapfaidh Oifigigh Foréilithe agus ní mór go mbeadh siad ar ghrád nach lú ná Oifigeach Feidhmiúcháin nó ar ghrád comhionann. Ní mór Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta a chur ar an eolas maidir le hainmneacha na nOifigeach Foréilithe. Féadfaidh Roinn níos mó ná Oifigeach Foréilithe amháin a bheith aici.

 

Chun Oifigeach Foréilithe a cheapadh, ní mór litir ar pháipéar ceannteidil ó Ard-Rúnaí Roinne a sheoladh chuig Stiúrthóir na Cartlainne Náisiúnta mar a leanas:

 

A Stiúrthóir, A Chara,

 

Is mian liom a chur in iúl duit go bhfuilim ag ceapadh an chomhalta foirne a leanas mar Oifigeach(igh) Foréilithe i mo Roinn chun críche feidhmeanna maidir le haisghairm taifid a chomhlíonadh lena n-úsáid ag (Ainm na Roinne) faoi alt 8(9) den Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986: (Ainm an Duine agus an Grád).

 

Is mise le meas,

 

An tArd-Rúnaí

An Roinn

 

Ba chóir an litir a sheoladh chuig: An Stiúrthóir, Cartlann Náisiúnta na hÉireann, Sráid an Easpaig, Baile Átha Cliath 8.