Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Seirbhísí

Réamheolas


Seirbhísí dár gcuairteoirí

Faoinár reachtaíocht rialaithe – An tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986 – soláthraímid seirbhísí don phobal trí na taifid a fhaighimid a chur ar fáil agus rochtain a bheith orthu. Ó bhíonn na taifid caomhnaithe agus tuairisc tugtha orthu, is é ár bpríomhoibleagáid don phobal faoi Alt 11 den Acht, ná na taifid a chur ar fáil lena n-iniúchadh sa Seomra Léitheoireachta. Tá teideal reachtúil dá bhrí sin ag daoine den phobal féachaint ar na taifid sin nach bhfuil coinnithe siar nó nach bhfuil faoi cheangal ag na coinníollacha a bhfuil cur síos orthu sa roinn Freagracht na Cartlainne Náisiúnta as cartlanna.

 

 

Seirbhísí do Ranna Rialtais

Mar chuid dár sainordú faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986, soláthraímid seirbhísí don Rialtas i roinnt réimsí. Faoin Acht, caithfear gach taifead de chuid Ranna Rialtais, lena n-áirítear na cúirteanna agus réimse comhlachtaí eile, a chaomhnú agus a aistriú go dtí an Chartlann Náisiúnta nuair a bhíonn siad tríocha bliain d’aois, mura mbíonn a ndiúscairt údaraithe go sonrach ag an Stiúrthóir.

 

Cabhraímid leis an Rialtas, taifid chartlainne a chaomhnú trí na taifid sin a bhfuil luach buan leo a roghnú, ó thaobh bainistiú a dhéanamh ar a n-aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta agus éascú a dhéanamh ar dhiúscairt taifead nach bhfuil de dhíth a thuilleadh chun críocha riaracháin nó caomhnaithe cartlainne. Gach bliain, aistríonn an Rialtas na mílte doiciméad oifigiúil chuig an gCartlann Náisiúnta agus cuirtear ar fáil d’úsáid an phobail iad. Cé gur comhaid pháipéir den chuid is mó na taifid a aistrítear, áirítear ar an ábhar a aistrítear, imleabhair cheangailte, grianghraif, scannáin, taifid fuaime, léarscáileanna, pleananna agus líníochtaí. Bíonn cion beag de na taifid a fhaightear i bhformáid leictreonach agus déantar iad sin a chaomhnú inár nAonad Taifead Leictreonach (ERU) faoi dhíon ár dtí féin.

 

Soláthraímid comhairle agus treoirlínte freisin do chomhlachtaí seirbhíse poiblí ar réimse ábhar a bhaineann le bainistiú taifead faoina smacht agus treoirlínte a sholáthar do Ranna Stáit agus do na cúirteanna maidir le taifid a aistriú go dtí an Chartlann Náisiúnta. Is féidir tuilleadh eolais a fháil trí theagmháil a dhéanamh leis an gCartlann Náisiúnta ag mail@nationalarchives.ie.