Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Eolas fúinn

Freagracht aireachta maidir le cartlanna


Shannaigh An tAcht um Chartlann Náisiúnta, 1986, freagracht aire i leith na Cartlainne Náisiúnta ar an Taoiseach. I 1993, aistríodh An Chartlann Náisiúnta ó Roinn an Taoisigh chuig an Roinn Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta nua a hathainmníodh i 1997 mar An Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gaeltachta agus Oileán. I 2002, aistríodh freagracht aire as an gCartlann Náisiúnta chuig An Roinn Ealaíon, Spóirt agus Turasóireachta, i 2010, chuig An Roinn Turasóireachta, Cultúir agus Spóirt agus i 2011, chuig An Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta.

 

Ina dhiaidh sin is é an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta a chomhlíonann formhór na bhfeidhmeanna a bronnadh ar an Taoiseach faoin Acht um Chartlann Náisiúnta ach comhlíonann an Taoiseach fós roinnt feidhmeanna a bhaineann le coinneáil taifead ranna atá os cionn 30 bliain d’aois sna Ranna agus coinneáil taifead den chineál sin ó bpobal.

 

Tá cumhachtaí ag triúr comhalta eile den Rialtas maidir le cúrsaí cartlainne. Is féidir leis an Aire Airgeadais, faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, rialacháin a dhéanamh maidir le bainistíocht agus caomhnú cuí na dtaifead Ranna atá coinnithe ag Ranna agus faoin Acht um Shaoráil Faisnéise 1997 rialacháin a dhéanamh ag foráil go ndéanfadh comhlachtaí poiblí go ginearálta bainistíocht agus cothabháil ar thaifid.

 

Faoin Acht Rialtais Áitiúil, 2001, (a athdhearbhaíonn forálacha a leagadh síos ar dtús san Acht Rialtais Áitiúil, 1994), féadfaidh an tAire Chomhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil comhairle a chur ar údaráis áitiúla nó treoir a thabhairt dóibh maidir le taifid áitiúla agus cairteanna áitiúla. Mar a chéile, is féidir leis an Aire Chumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, faoin Acht Cuanta 1996, comhairle nó treoracha a thabhairt do chomhlachtaí agus d’údáráis chuanta maidir lena dtaifid agus lena gcartlanna.