Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Comhairle Chomhairleach na Cartlainne Náisiúnta

Réamheolas


Bunaíodh Comhairle Chomhairleach na Cartlainne Náisiúnta, i mí Eanáir 1987, faoi Alt 20 den Acht um Chartlann Náisiúnta 1986 chun comhairle a chur ar an Aire ar a bhfuil freagracht i leith na Cartlainne Náisiúnta – an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta – maidir lena chumhachtaí faoin Acht agus maidir leis na nithe ar fad a bhaineann le cartlanna agus úsáid an phobail. Ar feadh tréimhse cúig bliana a cheaptar comhaltaí an CCCN.

 

Chomh maith leis na feidhmeanna atá leithroinnte chuig an gComhairle faoin Acht um Chartlann Náisiúnta, is féidir leis an gComhairle, faoi Alt 80(6) den Acht Rialtais Áitiúil 2001 agus Alt 92 den Acht Cuanta 1996 comhairle a chur ar an Aire Chomhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil agus ar an Aire Chumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha maidir le haon ní a bhaineann le cartlanna áitiúla nó cuanta faoi seach maidir le húsáid an phobail.