Athraigh téacs
  • Normal text
  • Colour Text
  • Black and white text

Freagracht na Cartlainne Náisiúnta as cartlanna

Freagracht as taifid Ranna Rialtais


Faigheann an Chartlann Náisiúnta na mílte cáipéis in aghaidh na bliana a bhaineann le gnó an Rialtais. Is cuid dár sainordú taifid Ranna Rialtais, taifid chúirteanna agus taifid ghníomhaireachtaí stáit eile atá liostaithe sa Sceideal a ghabhann leis an Acht um Chartlann Náisiúnta, 1986 a chaomhnú agus na taifid sin a bhfuil luach buan leo a chur ar fáil don phobal inár Seomra Léitheoireachta.

 

Éascaimid freisin diúscairt na dtaifead sin nach mbíonn de dhíth a thuilleadh ó thaobh cúrsaí riaracháin nó chaomhnú cairteanna de agus cuirimid comhairle agus treoirlínte ar fáil d’eagraíochtaí sa tseiribhís phoiblí faoi réimse ábhar a bhaineann le bainistiú taifead atá faoina gcúram.

 

Is féidir achoimre a dhéanamh ar fhorálacha an Achta maidir le taifid Ranna mar seo a leanas:

 

 

  • Go ginearálta, ní mór gach taifead Ranna atá os cionn 30 bliain d’aois a aistriú chuig an gCartlann Náisiúnta agus iad a bheith ar fáil don phobal le hiniúchadh. D’fhéadfaí taifid a choinneáil sa chás:

 

  • Go bhfuil siad á n-úsáid go rialta sa Roinn nó de dhíth ar mhaithe le cúrsaí riaracháin na Roinne;

 

  • Dá gcuirtí ar fáil d’iniúchadh poiblí iad;

 

  • Go mbeadh sin ag dul in aghaidh leas an phobail nó
  • Go mbeadh nó go bhféadfadh sárú dualgas reachtúil a bheith i gceist, nó sárú dea-thola ar an mbonn go raibh eolas sna taifid a tugadh faoi rún, nó
  • Go mbeadh nó go bhféadfadh tochsal nó contúirt a bheith ann do dhuine beo ar an mbonn go mbeadh eolas sna taifid faoi dhaoine aonair, nó go dtiocfadh nó go bhféadfadh go dtiocfadh caingean do dhamáistí nó do chlúmhillleadh as.

 

Cuireann an tAcht um Chartlann Náisiúnta ar chumas na Cartlainne Náisiúnta comhairle a thabhairt do chomhlachtaí státmhaoinithe, d’údaráis áitiúla agus d’eagraíochtaí seirbhíse poiblí eile maidir le taifid atá faoina rialú chomh maith le taifid a fháil uathusan. Foráiltear freisin gur féidir leis an Aire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, ar iarratas eagraíocht seirbhíse poiblí, a gcuid taifead a dhearbhú mar thaifid Roinne.

 

(Níl feidhm leis sin maidir le húdaráis áitiúla, le cuideachtaí agus údaráis chuanta mar ó Acht Rialtais Áitiúil 1994 agus Acht Cuanta 1996 i leith is feidhm de chuid gach údarás áitiúil agus gach cuideachta cuanta é socruithe a dhéanamh maidir le bainistíocht, coiméad, cúram, caomhnú agus iniúchadh poiblí a dtaifead féin).

 

An tUachtarán Dubhghlas De hÍde ag searmanas gradam in Áras an Uachtaráin, Márta 1939 (PRES 1/P 1283)

An tUachtarán Dubhghlas De hÍde ag searmanas gradam in Áras an Uachtaráin, Márta 1939 (PRES 1/P 1283)